phone_icon 210 97.07.047 mail_icon info@taxikladis.gr map_icon Λεωφόρος Βουλιαγμένης 291, 172.36, Άγιος Δημήτριος

Τα άρθρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα ταξί

23 Μαρτίου 2018
elliniko_koin

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά τα ΕΔΧ και άλλες διατάξεις σχετικά με τις επιβατικές μεταφορές και τον ΚΟΚ και προβλέπει σημαντικές αλλαγές. Από τα στοιχεία που δόθηκαν το νομοσχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών και λειτουργίας ΕΔΧ αυτοκινήτων όπως επίσης και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τις επιβατικές μεταφορές, κλείνοντας με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα άρθρα που περιλαμβάνονται σε αυτό επιγραμματικά σε τίτλους:

 

 

- Υποχρεώσεις οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων

 

- Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων

 

- Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιμοποιούν ΕΔΧ αυτοκίνητα

 

- Όργανα ελέγχου και λοιπά όργανα

 

- Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα ΕΔΧ

 

- Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό

 

Αναμένεται πλέον η δημοσίευση του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

Άρθρο 1 – Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι οδηγοί που έχουν συνάψει οποιασδήποτε φύσης σύµβαση µε τους ιδιοκτήτες των Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτοπροσώπως οδηγούν τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους.

 

Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:

 

α. η επιλογή επιβατών και προορισµών για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,

 

β. η µε υπαιτιότητά τους διακοπή της µίσθωσης ήδη µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,

 

γ. η είσπραξη κοµίστρου διάφορου του νοµίµου γιατους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συµφωνηµένου γιατους οδηγούς οχηµάτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ)και Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ),

 

δ. η άρνηση της µίσθωσης µη µισθωµένου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,

 

ε. η µη συµµόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτηως προς τη διαδροµή και τον προορισµό,

 

στ. η απρεπής, ανάρµοστη, άσεµνη, προκλητική ή απειλητική µε οποιονδήποτε τρόπο συµπεριφορά, όπως υβριστικές εκφράσεις και χειρονοµίες, προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς,

 

ζ. το κάπνισµα εντός του οχήµατος,

 

η. να οδηγούν το όχηµά τους υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, τοξικών ναρκωτικών ουσιών ή φαρµάκων,κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων.

 

 

2. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι υποχρεωµένοι:

 

α. να εκτελούν τη φορτοεκφόρτωση των αποσκευώντου επιβάτη από και προς το πεζοδρόµιο, εφόσον αυτέςδεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κιλά,

 

β. µόλις αναλαµβάνουν τη µίσθωση, να κατεβάζουντην πινακίδα µε την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να θέτουν σε λειτουργία το ταξίµετρο. Με το τέλος της διαδροµής και το µηδενισµό του ταξίµετρου είναι υποχρεωµένοι να ανεβάζουντην πινακίδα µε την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ»,

 

γ. κατά τη διάρκεια της νύχτας, να έχουν τις πινακίδες µε τις επιγραφές «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και «ΤΑΞΙ» ή «ΡΑΔΙΟΤΑ-ΞΙ» σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι µισθωµένο, και φωτεινές, όταν δεν είναι µισθωµένο,

 

δ. να ερωτούν τον επιβάτη, όταν βγαίνει από τα όριατης περιµετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σηµείο εντός της περιµετρικής ζώνης και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να αλλάζουν τη χρέωση µε χρήση του τιµολογίου 2 (διπλήταρίφα),

 

ε. να µη θέτουν σε λειτουργία µουσικές συσκευές, ούτε να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγµα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη,

 

στ. να διακόπτουν τη λειτουργία του ταξίµετρου, όταν το αυτοκίνητο σταµατήσει να κινείται για λόγους που ευθύνεται ο οδηγός, όπως µικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασµός µε καύσιµα,

 

ζ. να παραδίδουν στην αστυνοµία ή στον κάτοχό του οποιοδήποτε αντικείµενο λησµονήθηκε στο αυτοκίνητο,

 

η. να παρέχουν στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί για την παρεχόµενη εξυπηρέτηση, όπως για το κόµιστρο και τη διαδροµή,

 

θ. να µεριµνούν για την καθαριότητα του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά,

 

ι. να µεριµνούν για την ασφαλή µετακίνηση των επιβατών, απαγορεύοντας τη µεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών,

 

ια. να µεριµνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερµικής άνεσης και ποιότητας αέρα.

 

 

3. Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 4, µετα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ επιτρέπεται η µεταφορά ασυνόδευτων δεµάτων και λοιπών αντικειµένων, έως είκοσι (20) κιλά, εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέ-πονται από την κείµενη νοµοθεσία. Στις περιπτώσεις µεταφοράς ασυνόδευτων δεµάτων και αντικειµένων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το ταξίµετρο λειτουργεί όπως καισε κάθε άλλη διαδροµή και ο οδηγός δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των ασυνόδευτων αντικειµένων.

 

4. Με τα µισθωµένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική η µεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών, εφόσοντηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ..

 

5. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα απαγορεύεται γενικά η µεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, καθώς και άλλων υλικών που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου.

 

6. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η µεταφορά από τον επιβάτη µικρών ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µετο ν. 4039/2012 (Α΄ 15), µε την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετηµένα σε ειδικό καλάθι ή φέρουν φίµωτρο. Ο οδη-
γός µπορεί να αρνηθεί τη µίσθωση εφόσον δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση σκύλου οδηγού/συνοδηγού ατόµου µε αναπηρία για τον οποίο δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, σύµ-φωνα µε το ν. 4235/2014, ή αν αυτό δικαιολογείται για λόγους υγείας του ιδίου που αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό γιατρού, µε το οποίο είναι εφοδιασµένος.

 

7. Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι υποχρεωµένοςνα µεταφέρει στο νοσοκοµείο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται βοήθεια, ακόµη και από ατυχήµατα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάµιξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρ-
χές που επιλαµβάνονται του ατυχήµατος.

 

8. Το άρθρο 98 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται.

 

 Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκµεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 

Ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση παραχώρησης της εκµετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, ο εκµεταλλευτήςτου είναι υποχρεωµένος:

 

α. να φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς. Εφόσον διαπιστώνει οποιαδήποτε βλάβη που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφαλή οδική συµπεριφορά του αυτοκινήτου,το αποσύρει για άµεση επιδιόρθωση της βλάβης,

 

β. να ελέγχει την ορθή λειτουργία του ταξίµετρου, αν πρόκειται για ταξί, και να µεριµνά αµέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη στο ταξίµετρο, το αυτοκίνητο αποσύρεται για άµεση επιδιόρθωση της βλάβης,

 

γ. να χρησιµοποιεί οδηγούς που διαθέτουν ειδική άδεια οδήγησης, σε ισχύ,

 

δ. εφόσον του ζητηθεί από αρµόδια αρχή να καταθέσειτις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, για λόγους που αφορούν την τήρηση διατάξεων του παρόντος, να παραδώσει τα αφαι-
ρούµενα στοιχεία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την επόµενη της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ή της γνώσης της από αυτόν,

 

ε. να µεριµνά ώστε το αυτοκίνητο να φέρει τα προβλεπόµενα για τη συγκεκριµένη κατηγορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εξωτερικά γνωρίσµατα και εξαρτήµατα,

 

στ. να µεριµνά για την απαιτούµενη τακτική συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστηµάτων κλιµατισµού γιατη θέρµανση, τη ψύξη και τον αερισµό. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη στο σύστηµα κλιµατισµού για τη θέρµαν-
ση, τη ψύξη και τον αερισµό, το αυτοκίνητο αποσύρεταιγια άµεση επιδιόρθωση της βλάβης.

 

 

 Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιµοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα

 

1. Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα πρέπει:

 

α. να µην εµποδίζουν τον οδηγό µε ενέργειές τους κατά τη διάρκεια της οδήγησης,

 

β. να µην επιχειρούν να αποβιβαστούν ή να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται,

 

γ. να µην καπνίζουν,

 

δ. να µην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού,

 

ε. να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί και να µην επιδεικνύουν ανάρµοστη, υβριστική, προκλητική ή απειλητική συµπεριφορά µε οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης,

 

στ. να µην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που µπορεί να προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο,

 

ζ. να µεριµνούν για τα µεταφερόµενα µε ευθύνη τουςπαιδιά, ζώα και αντικείµενα,

 

η. να µη ρίχνουν αντικείµενα εντός ή εκτός των οχηµάτων και να µη ρυπαίνουν µε οποιονδήποτε τρόπο τα οχήµατα,

 

θ. να τηρούν επιµελώς τις οδηγίες για τη µετακίνηση µε µικρά παιδιά και για τη µεταφορά βρεφικών και παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων και κατοικίδιωνζώων,

 

ι. να µην καταναλώνουν φαγητό και ποτό καθ’ όλη τηδιάρκεια της µετακίνησής τους και µέχρι το τέλος τηςδιαδροµής.

 

2. Αν το αυτοκίνητο ρυπανθεί από τα µεταφερόµενα ζώα ή αντικείµενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την αποκατάστασητης καθαριότητας.

 

3. Κατά την αναµονή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για µίσθωσηπαραχωρείται προτεραιότητα στα άτοµα µε αναπηρία και τις εγκύους.

 

4. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό µισθωµένου από αυτόν Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου να διακόψει την κίνησή του και να σταθµεύσει σε σηµείο της διαδροµής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) λεπτών, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση της αναµονής. Αν ο επιβάτης πρόκειται να αποµακρυνθεί από το µισθωµένο Ε.Δ.Χ.αυτοκίνητο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό του αυτοκινήτου την αστυνοµική του ταυτότητα ή να καταβάλει τοκόµιστρο προσαυξηµένο κατά το κόστος αναµονής δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας.

 

5. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να επιβιβάζεται σεΕ.Δ.Χ. αυτοκίνητα µε ρυπαρά ή µολυσµένα ρούχα.

 

 

Άρθρο 4 – Όργανα ελέγχου

 

1. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υπο-χρεώσεων του παρόντος και των κανονισµών λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διάταξης ορίζονται τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου, που έχουν
συσταθεί και λειτουργούν, σύµφωνα µε τους νόµους2800/2000 (Α΄ 41), 2801/2000 (Α΄ 46) και το άρθρο 1 τουν. 3446/2006 (Α΄ 49), η Ελληνική Αστυνοµία, οι ΓενικέςΔιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών, το Λιµενικό Σώµα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

 

 

Τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου µπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόµους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό που διέπραξε τις παραβάσεις τoυ άρθρου 1 την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.αυτοκινήτου, για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης των ανωτέρω παραβάσεων τα αρµόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της µεγαλύτερης πρωτοβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας , η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, και γνώµη της οικείας δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης, µπορεί να συγκροτούνται κλιµάκια ελέγχου µε σκοπό την εφαρµογή του παρόντος, µε τη συµµετοχή ενός υπαλλήλου της ανωτέρω Διεύθυνσης, ενός εκπροσώπου της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και ενός εκπροσώπου της επαγγελµατικής οργάνωσης που υπέβαλε τη σχετική πρόταση.

 

 

2. Το άρθρο 104 του ν. 4070/2012 (Α΄82) καταργείται.

 

 

 Άρθρο 5 – Πειθαρχικό Συµβούλιο – Λοιπά όργανα

 

1. Το άρθρο 103 του ν. 4070/2012 (Α΄82) αντικαθίστα-ται ως εξής:

«1. Συνιστάται ανά διετία εντός του πρώτου διµήνου του πρώτου έτους στην έδρα κάθε Περιφέρειας Πειθαρχικό Συµβούλιο µε διετή θητεία, το οποίο είναι αρµόδιογια τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά µε την παράβαση διατάξεων, που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώµατα των οδηγών, ιδιοκτητών και εκµεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας τουΕ.Δ.Χ. αυτοκίνητου.

 

2. Κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από:

 

α. δύο (2) εκπρόσωπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, µετους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειάρχη,

 

β. έναν (1) δικηγόρο µε έµµισθη εντολή, ο οποίος υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια,

 

γ. έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνοµικής αρχής της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται αρµοδίως και έχουν την ιδιότητα του αξιωµατικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και προέρχονται κατά προτίµηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης της Περιφέρειας,

 

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της οικείας Περιφέρειας, µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο εκπρόσωπος των ιδιο-κτητών µετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών και ο εκπρόσωπος των οδηγών για εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

 

Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγώνΕ.Δ.Χ. αυτοκινήτων υποδεικνύουν από κοινού, κατά περίπτωση, όλες οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις των ενδιαφεροµένων, εντός δέκα (10) ηµερών, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Περιφερειάρχης απευθύνει νέα πρόσκληση στις επαγγελµατικές οργανώσεις να υποδείξουν εκπροσώπους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

 

Αν και στη δεύτερη περίπτωση δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, ο Περιφερειάρχης αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία επαγγελµατική οργάνωση µε τα περισσότερα εγγεγραµµένα µέλη,σύµφωνα µε το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συµβουλίου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών στην περίπτωση της παραγράφου 11 δύνανται να οριστούν ως µέλητων Πειθαρχικών Συµβουλίων υπάλληλοι της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών όταν οι επαγγελµατικές οργανώσεις ή/και η οικεία αστυνοµική αρχή δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισµό εκπροσώπων τους.

 

 

3. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει αµιγές σωµατείο οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει µικτό σωµατείο οδηγών που αποτελείται από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και φορ-τηγών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο συµµετέχει, για τις παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκπρόσωπος από το µικτό σωµατείο και συγκεκριµένα από τον κλάδο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει ούτε µικτό σωµατείο οδηγών, εκπρόσωπος των οδηγών ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ένας από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας µε τον αναπληρωτή του.

 

 

4. Χρέη Προέδρου για το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκτελεί ένας από τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται µε την πράξη συγκρότησης.

 

 

5. Ο χώρος και οι ηµεροµηνίες συνεδριάσεων των συµβουλίων καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες.

 

 

6. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία ότανπαρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, στα οποία συµπεριλαµβάνονται απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος της αστυνοµίας ή οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται παραποµπή σε επόµενη συνεδρίαση.

 

 

7. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο υποστηρίζεται από γραµµατεία, η οποία:

 

α. τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο,

 

β. δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισµών λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις γραπτές απόψεις ήεξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών τις οποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου,

 

γ. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαιτείται,

 

δ. εισηγείται ηµεροµηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου,

 

ε. τηρεί και ενηµερώνει µητρώο παραβάσεων.

 

 

8. Τα σχετικά ζητήµατα µε τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την εύρυθµη λειτουργία του συµβουλίου αυτού ρυθµίζονται από τον πρόεδρό τους. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά µέ-σα, που εκτιµώνται ελεύθερα, για να εκδώσει τις αποφάσεις του.

 

 

9. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρµόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ.αυτοκινήτων ή αναφορών ή καταγγελιών επιβατών.

 

 

10. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο κάθε τρίµηνο υποβάλλει στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών αναλυτική κατάσταση µε τις υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί ή εκκρεµούν σε αυτό.

 

 

11. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια µπορεί να συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών για τη συγκρότησή τους από τον Περιφερειάρχη.»

 

 

2. Το άρθρο 21 του π.δ. 243/1987 (Α΄ 104) και το άρ-θρο 21 του π.δ. 244/1987 (Α΄104) καταργούνται.

 

 

 

Άρθρο 6 – Πειθαρχικά παραπτώµατα

 

Κάθε παράβαση, µε πράξη ή παράλειψη, των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Πειθαρχικό παράπτωµα επίσης, αποτελεί και κάθε καταλογιστέα παράβαση του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόµων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οδηγού.

 

 

 

Άρθρο 7 -Έλεγχος

 

 

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει τον έλεγχο εφαρµογής του 4 παρόντος και σε άλλα όργανα εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.

 

 

2. Τα αρµόδια όργανα ελέγχου για κάθε παράβαση που βεβαιώνουν, συντάσσουν έκθεση, αντίγραφο της οποίας παραδίδεται στον παραβάτη, και την αποστέλλουντο αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στη γραµµατεία
του αρµόδιου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Αν η παράβαση αφορά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που ο οδηγός του απουσιάζει,το αντίγραφο της έκθεσης τοποθετείται στον ανεµοθώρακα του αυτοκινήτου. Μέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη βεβαίωση της παράβασης ο παραβάτης µπορεί να καταθέσει εγγράφως στη γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου έγγραφο µε τις απόψεις ή εξηγήσεις του.

 

 

3. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και πάντως το αργότερο µέσα σε (1) ένα µήνα από τη διαβίβαση της βεβαίωσης της παράβασης, το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει την υπόθεση, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί ή όχι οι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις του παραβάτη, και επιβάλλει τις προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις. Αν επιβληθεί πρόστιµο, η σχετική απόφαση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του πα-ραβάτη και το πρόστιµο εισπράττεται κατά τις διατάξειςτου Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974, Α΄ 90). Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται ένσταση.

 

 

4. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου επιδίδονται στους παραβάτες.

 

 

5. Ο παραβάτης µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για την επιβολήπροστίµου, είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στη γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου αποδεικτικό πληρωµής του προστίµου σε Δ.Ο.Υ.. Αν ο παραβάτης είναι κάτοχος της ειδικής άδειας και δεν υποβάλει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία το αποδεικτικό πληρωµής, ο Περιφερειάρχης, µε απόφασή του, αφαιρεί την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων µέχρι να υποβληθεί το σχε-τικό αποδεικτικό πληρωµής.

 

 

6. Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2του άρθρου 23 των προεδρικών διαταγµάτων 243/1987και 244/1987 σχετικά µε την οδήγηση ή χρησιµοποίηση αυτοκινήτου που δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο σε ισχύ, καθώς και στις παραγράφους 3 και 4 των ιδίων άρθρων, σχετικά µε την υπέρβαση της απρεπούς συµπεριφοράς και τις ειδικές παραβάσεις σεαεροδρόµια, λιµάνια κ.λπ., που καταγγέλλονται από πολίτες ή βεβαιώνονται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 4, το οικείο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά προτεραιότητα. Ο παραβάτης µπορεί, εφόσον επιθυµεί,να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησής του για τη σχετική καταγγελία. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει την υπόθεση ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει ή όχι υπόµνηµα απόψεων.

 

 

 

Άρθρο 8 – Πειθαρχικές Ποινές

 

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 είναι οι εξής:

 

α. επίπληξη,

 

β. διοικητικό πρόστιµο,

 

γ. αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης.

 

2. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 κατατάσσονται µε κριτήρια τη βαρύτητά τους, τη µέριµνα για την ασφάλεια των επιβατώνκαι της σωµατικής ακεραιότητάς τους, τη συµπεριφορά
και την υπευθυνότητα των οδηγών, καθώς και τις επιπτώσεις στους επιβάτες σε τρεις (3) κατηγορίες:

 

α. χαµηλής αξιολόγησης,

 

β. µεσαίας αξιολόγησης,

 

γ. υψηλής αξιολόγησης.

 

 

3.α. Οι χαµηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιµωρούνται µε επίπληξη και διοικητικό πρόστιµο έως τριακόσια (300)ευρώ.

 

β. Οι µεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έως έξι (6) µήνες.

 

γ. Οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιµωρούνται µε αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) µήνεςκαι επανεξέταση για την επαναχορήγηση αυτής.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, οι παραβάσεις του άρθρου 2 κατατάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες και καθορίζονται λεπτοµερώς τα διοικητικά πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατη-γορία παράβασης, καθώς και η συγχώνευση ποινών σεπερίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων πειθαρχικώνπαραπτωµάτων.

 

Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η απευθείας επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίµων από τα όργανα ελέγχου για παραβάσεις χαµηλής αξιολόγησης, χωρίς αυτοί να παραπέµπονται στοΠειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 5 και χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.

 

5. Για παραβάσεις του παρόντος Κανονισµού που συνδέονται µε χρήση αλκοόλ, τοξικών ουσιών ή ναρκωτικώνουσιών και έχουν σαν αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η σωµατική ακεραιότητα και η ασφάλεια των επιβατών, ο υπαίτιος τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο δύο χιλιάδων(2.000) ευρώ, καθώς και µε αφαίρεση της ειδικής άδειας για έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα (1) έτος. Για την επαναχορήγηση της ειδικής άδειας απαιτείται επανεξέταση.

 

6. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών έως πενήντα τοις εκατό (50%).

 

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων, για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγµατα 243/1987 και 244/1987.

 

8. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και ιε΄ τηςπαρ. 6 του άρθρου 8 των προεδρικών διαταγµάτων243/1987 και 244/1987 καταργούνται.

 

 

 

Άρθρο 9 – Εκτέλεση Πειθαρχικής Απόφασης

 

Η πειθαρχική απόφαση εκτελείται µέσα σε δύο (2) µήνες από την κοινοποίησή της, µε επιµέλεια του Πειθαρχικού Συµβουλίου, στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

 

 

 

Άρθρο 10 – Παραγραφή Πειθαρχικών Παραπτωµάτων και Ποινών

 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται εφόσον παρέλθουν τρία (3) έτη από την ηµέρα που διαπράχθηκαν.

 

2. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί συγχρόνωςκαι ποινικό αδίκηµα, δεν παραγράφεται πριν από την εξάλειψη του αξιόποινου του τελευταίου.

 

3. Πειθαρχικά παραπτώµατα, που έχουν τελεστεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τα οποία έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ηµέρα σύνταξης της έκθεσης βεβαίωσης χωρίς να έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση, παραγράφονται.

 

 

Άρθρο 11

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών γνωµοδοτική επταµελής διαρκής Επιτροπή για θέµατα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών τωνΕ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την αναµόρφωση των διατάξεων που ρυθµίζουν τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και η εισήγηση για την κατάρτιση του Κανονισµού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, εκµεταλλευτών και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, των κανόνων ευπρεπούς εµφάνισης και των προσόντων των οδηγών, την αναµόρφωση του πλαισίου για την απόκτηση της ειδικής άδειας, την κατάσταση των οχηµάτων και τις προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την εκτέλεση µεταφορικού έργου, τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την υφιστάµενη νοµοθεσία.

 

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ορίζονται ο πρόεδρος, τα µέλη της Επιτροπής, που θα πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε τουλάχιστον εµπειρία άνω της δεκαετίας σε θέµατα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του και καθορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.

 

3. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (sms) παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µετον τρόπο λειτουργίας του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος, του τηλεφωνικού κέντρου και της υπηρεσίαςσύντοµων γραπτών µηνυµάτων (sms), καθώς και η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στην ευθύνη της οποίας θα υπαχθεί και θα λειτουργεί.

 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου,ως αρµόδια υπηρεσία για τη διαχείριση καταγγελιών και παραπόνων των επιβατών για παραβίαση διατάξεων του παρόντος ορίζεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

Άρθρο 12 – Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαµεσολάβηση µεταφοράς επιβατών µε οχήµατα Ε.Δ.Χ.

 

 

1. Πέραν των δικαιούχων µεταφοράς επιβατών µε οχήµατα δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επ. του ν. 4070/2012, φυσικά ήνοµικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης για τη µεταφορά επιβατών µε όχηµα Ε.Δ.Χ., λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών εάν:

 

(α) επηρεάζουν την τιµή της υπηρεσίας µεταφοράς αµέσως ή εµµέσως δια της παροχής παράνοµων εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κοµίστρου ή άλλων τρόπων διαµόρφωσης του τελικά καταβαλλόµενου ποσού από τον καταναλωτή ή

 

(β) επηρεάζουν τις κρίσιµες πτυχές της υπηρεσίας µεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νοµίµων.

 

Στην περίπτωση αυτή, η παροχή υπηρεσίας διαµεσολάβησης, ηοποία έχει ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, ασκείται κατόπιν άδειας, σύµφωναµε τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Δεν απαιτείται η άδεια της παραγράφου 2 για την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

 

2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρµόδια Διεύθυνση επιβατικών µεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση τα εξής:

 

α) Αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου.

Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση µαζί µε τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός του.

 

 

Σε περίπτωση αίτησης νοµικού προσώπου, που έχει την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται µε την αίτηση αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία του: ονοµατεπώνυµο/ε-πωνυµία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

 

 

Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου,αυτός αντικαθίσταται εντός δύο (2) µηνών µε αίτηση του φορέα διαµεσολάβησης. Αν νοµικό πρόσωπο, που έχειτην έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται να ενηµερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 εντός πέντε (5) ηµερών για την αλλαγή της εκπροσώπησής του.

 

 

Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νοµικού προσώπου από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε θα ιδρύει εταιρεία µε έδρα την Ελλάδα δια της οποίας θα υποβάλλεται η αίτηση και θα ασκεί τη δραστηριότητα είτε θα ιδρύει υποκατάστηµα. Αν ιδρύει υποκατάστηµα, ορίζεται υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαµεσολάβησης στην Ελλάδα, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε το φορέα διαµεσολάβησης για κάθε ευθύνη του τελευταίου, που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις του παρόντος και της φορολογικής νοµοθεσίας.

 

Σε περίπτωση θανάτου του υπεύθυνου άσκησης δραστηριότητας, αυτός αντικαθίσταται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µε αίτηση του φορέα διαµεσολάβησης. Αν νοµικόπρόσωπο, που έχει την έδρα του σε χώρα εκτός της Ευ-ρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται να ενηµερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 εντός πέντε ηµερών για την αλλαγή της εκπροσώπησης και της έδρας της εταιρείας στην Ελλάδα δια της οποίας ασκείται
η δραστηριότητα ή για την αλλαγή της εκπροσώπησης και της έδρας του υποκαταστήµατος.

 

 

β) Παράβολο Δηµοσίου χιλίων (1.000) ευρώ.

 

 

γ) Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997(Α΄50), γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων,κατά την υπηρεσία διαµεσολάβησης, επικυρωµένο αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας και, αν γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας της Αρχής Προστασίας ΠροσωπικώνΔεδοµένων. Αν δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για αυτό.

 

 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, όπως όταν, παρότι γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων,έχει δηλωθεί από τον αιτούντα το αντίθετο, επιβάλλεταιη αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη.

 

 

3. Η αρµόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών οφείλει εντός τριάντα (30) ηµερών να εκδώσει την άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας τεκµαίρεται ως εκδοθείσα η άδεια. Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στην ανωτέρω προθεσµία συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή σε βάρος τους ίση µε τις αποδοχές τριών (3) µηνών.

 

 

4. Μέχρι την έκδοση των αναγκαίων πράξεων για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αδειοδότησης αυτή διεξάγεται εγγράφως.

 

 

5. Οι φορείς διαµεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει την άδεια της παραγράφου 2 χωρίς υπαίτια καθυστέρηση υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο της παραγράφου 10, τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαµεσο-λάβησης όπως εκάστοτε ισχύουν, τα στοιχεία των ιδιοκτητών ή των οδηγών των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων, εφόσον είναι αυτοί οι χρήστες, που κάνουν αποδεκτούς τους ανωτέρω όρους, τις άδειες κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων και τις ειδικές άδειες οδήγησης των οδηγών των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων.

 

 

Εναλλακτικά αντί των στοιχείων των ιδιοκτητών ή των οδηγών των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων, εφόσον είναι αυτοί οι χρήστες, που κάνουν αποδεκτούς τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαµεσολάβησης και των παραπάνω όρων, όπως εκάστοτε ισχύουν, επιτρέπεται η καταχώριση οποιουδήποτε τύπου σύµβασης µεταξύ των παραπάνω προσώπων και του φορέα διαµεσολάβησης.

 

 

Αν η σύµβαση για τη χρήση της υπηρεσίας διαµεσολάβησης καταρτίζεται από τους οδηγούς καταχωρούνται καιτα στοιχεία των ιδιοκτητών των οχηµάτων. Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται ανά Ε.Δ.Χ. όχηµα.

 

 

6.α) Αν δεν αντικατασταθεί εµπρόθεσµα ο αντίκλητος που αποβίωσε, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, επιβάλλεται στο φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης πρόστιµο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. Αν δεν αντικατασταθεί εµπρόθεσµα ο υπεύθυνος άσκησης δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας και εφαρµόζεται η παράγραφος 7 µέχρι τον ορισµό νέου υπεύθυνου άσκησης δραστηριότητας.

 

 

β) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της εταιρείας ή του υποκαταστήµατος στη χώρα, φυσικού ή νοµικού προσώπου από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαλείται η άδεια της παραγράφου 2 και εφαρµόζεται η πα-ράγραφος 7.

 

 

γ) Για τη µη καταχώριση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. οχήµατος ή της ειδικής άδειας οδήγησης οδηγού, επιβάλλεται την πρώτη φορά πρόστιµο πέντε χιλιάδων(5.000) ευρώ, τη δεύτερη φορά πρόστιµο δέκα χιλιάδων(10.000) ευρώ, την τρίτη φορά ανάκληση της άδειας γιαδύο (2) µήνες και την τέταρτη φορά ανάκληση της άδειας για δύο (2) χρόνια.

 

 

Για τις λοιπές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και των διατάξεων που καθορίζουν το πλαίσιο διαµόρφωσης της τιµής της υπηρεσίας της µεταφοράς, διατυπώνεται την πρώτη φορά σύσταση στο φορέα διαµεσολάβησης, τη δεύτερη φορά επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, την τρίτη φορά πρόστιµο είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, την τέταρτη φορά πρόστιµο πενήντα χιλιάδων(50.000) ευρώ και την πέµπτη φορά ανάκληση της άδειας της παραγράφου 2 και εφαρµόζεται η παράγραφος 7, καθώς και απαγορεύεται για διάστηµα δύο (2) ετών να ιδρύσει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαµεσολάβησης.

 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.

 

 

δ) Στον οδηγό του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που συµβάλλεται µε φορέα διαµεσολάβησης του πρώτου εδαφίου τηςπαραγράφου 1 και στερείται ειδικής άδειας οδήγησης, επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο (2)χρόνια.

 

ε) Στον κύριο του Ε.Δ.Χ. οχήµατος που εκτελεί παρανόµως έργο σε συνεργασία µε φορέα διαµεσολάβησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.

 

 

στ) Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαµεσολάβησης χωρίς την άδεια της παραγράφου 2, παρότι όφειλε να αδειοδοτηθεί, επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα χιλιάδων(50.000) ευρώ, εφαρµόζεται η παράγραφος 7 και απαγο-ρεύεται για διάστηµα δύο (2) ετών να ιδρύσει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαµεσολάβησης.

 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του. Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νοµοθεσία, παραχρήµα στο δηµόσιο ταµείο σε ειδικό κωδικό για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστηµάτων.Τα παραπάνω πρόστιµα και κυρώσεις επιβάλλονται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια µετά από ακρόαση του εµπλεκόµενου προσώπου.

 

 

7. Ειδικά, σε περίπτωση λειτουργίας άνευ αδείας φορέα διαµεσολάβησης, ο οποίος όφειλε να λάβει τη άδειατης παραγράφου 2, η αρµόδια υπηρεσία κοινοποιεί τη σχετική απόφαση επιβολής προστίµου ή άλλης κύρωσης προς την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος, για τη διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρµογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα µέσα.

 

8. Τα Ε.Δ.Χ. οχήµατα, µε τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες µεταφοράς κατόπιν διαµεσολάβησης φορέα που έχει λάβει άδεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, φέρουν διακριτικό γνώρισµα σε εµφανές σηµείο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Ε.Δ.Χ. οχήµατος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το διακριτικό γνώρισµα του προηγούµενου εδαφίου.

 

9. Εφόσον η µεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαµεσολάβησης φορολογούνται µε βάση την κείµενη φορολογική νοµοθεσία. Οι φορείς διαµεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους οδηγούς καιτ ους ιδιοκτήτες των οχηµάτων.

 

10. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο τηρούνται, επιπλέοντων αναφεροµένων στην παράγραφο 5, και τα παρακάτωστοιχεία:

 

α) Οι φορείς διαµεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβειτην άδεια της παραγράφου 2, και οι αντίκλητοι τους στις περιπτώσεις που απαιτείται.

 

β) Οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαµεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής του προστίµου και των λοιπών κυρώσεων.

 

 

11. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, ο οποίος διενεργείται σύµφωνα και µε τις οικείες διατάξεις τουν. 4512/2018 (Α΄ 5), είναι επιπλέον των οριζοµένων µε βάση την υφιστάµενη κατά την ψήφιση του παρόντος νοµοθεσία και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.

 

Τα αρµόδια όργανα ελέγχου επιτρέπεται να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων των φορέων διαµεσολάβησης, αναφορικά µε τα εκτελούµενα δροµολόγια, µε τήρηση της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

 

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος, την ίδρυση και λει-τουργία τουΜητρώου της παραγράφου 10, καθώς και το ύψος των ποινών της παραγράφου 7 του παρόντος. Μετην παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου της παραγράφου 11, από την οποία τίθεται σε ισχύ και η παράγραφος 5.

 

 

13. Φορέας διαµεσολάβησης που έχει ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών,σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου πρέπεινα αδειοδοτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις και των δύο άρθρων.

 

 

14. Οι άδειες του παρόντος είναι αµεταβίβαστες.

 

 

Άρθρο 13 – Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαµεσολάβηση για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό

 

 

1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης για την ενοικίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπο παραγράφουΗ.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό, λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, εφόσον ασκούν αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της υπηρεσίας από τους οδηγούς. Ειδικότερα, ασκούν αποφασιστική ε-πιρροή εάν:

 

(α) καθορίζουν την τιµή της υπηρεσίας µεταφοράς αµέσως ή εµµέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή άλλων τρόπων διαµόρφωσης του τελικά καταβαλλόµενου ποσού από τον καταναλωτή και

 

(β) καθορίζουν τις κρίσιµες πτυχές της υπηρεσίας µεταφοράς, θέτονταςπροδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νοµίµων.

 

Στην περίπτωση αυτή, η παροχή υπηρεσίας διαµεσολάβησης, η οποία έχει ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, ασκείται κατόπιν άδειας, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Δεν απαιτείται η άδεια της παραγράφου 2 για την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

 

 

2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης, ως ανωτέρω περιγράφεται, υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρµόδια Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υπο-δοµών και Μεταφορών στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση τα εξής:

 

α) Αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου.

 

Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση µαζί µε τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός του.

 

Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωποπου έχει την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται µε την αίτηση αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία του: ονοµατεπώνυµο/επωνυµία,Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου αυτός αντικαθίσταται εντός δύο (2) µηνών µε αίτηση του φορέα διαµεσολάβησης. Αν νοµικό πρόσωπο που έχει την έδρατου σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει τηνάδεια, υποχρεούται να ενηµερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 εντός πέντε (5) ηµερών για την αλλαγή τηςεκπροσώπησής του.

 

Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νοµικού προσώπου από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε θα ιδρύει εταιρεία µε έδρα την Ελλάδα δια της οποίας θα υποβάλλεται η αίτηση και θα ασκεί τη δραστηριότητα είτε θα ιδρύει υποκατάστηµα. Αν ιδρύει υποκατάστηµα, ορίζεταιυπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαµεσολάβησης στην Ελλάδα, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως καιεις ολόκληρον µε το φορέα διαµεσολάβησης για κάθε ευθύνη του τελευταίου, που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις του παρόντος και της φορολογικής νοµοθεσίας.

 

Σε περίπτωση θανάτου του υπεύθυνου άσκησης δραστηριότητας αυτός αντικαθίσταται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µε αίτηση του φορέα διαµεσολάβησης. Αν νοµικόπρόσωπο, που έχει την έδρα του σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται να ενηµερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 εντός πέντε(5) ηµερών για την αλλαγή της εκπροσώπησης και της έδρας της εταιρείας στην Ελλάδα δια της οποίας ασκείταιη δραστηριότητα ή για την αλλαγή της εκπροσώπησηςκαι της έδρας του υποκαταστήµατος.

 

 

β) Παράβολο Δηµοσίου χιλίων (1.000) ευρώ.

 

 

γ) Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄50), γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, κατάτην υπηρεσία διαµεσολάβησης, επικυρωµένο αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης από τον υπεύθυνο επε-ξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας και, αν γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, επικυρωµένο αντί-γραφο της άδειας της Αρχής Προστασίας ΠροσωπικώνΔεδοµένων.

 

Αν δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικώνδεδοµένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για αυτό.

 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας περίπτω-σης, όπως όταν, παρότι γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων,έχει δηλωθεί από τον αιτούντα το αντίθετο, επιβάλλεταιη αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη.

 

 

3. Η αρµόδια υπηρεσία οφείλει εντός τριάντα (30) ηµερών να εκδώσει την άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας τεκµαίρεται ως εκδοθείσα η άδεια. Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στην
ανωτέρω προθεσµία συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα των υπαίτιων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή σε βάρος τους ίση µε τις αποδοχέςτριών (3) µηνών.

 

 

4. Μέχρι την έκδοση των αναγκαίων πράξεων για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αδειοδότησης αυτή διεξάγεται εγγράφως.

 

 

5. Οι φορείς διαµεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβειτην άδεια της παραγράφου 2, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο της παραγράφου 10 τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαµεσο-λάβησης, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις άδειες κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. οχηµάτων, τα στοιχεία των εκµισθωτώντων Ε.Ι.Χ. οχηµάτων και των οδηγών τους, που τους κάνουν αποδεκτούς.

 

Εναλλακτικά, αντί των στοιχείων των εκµισθωτών των Ε.Ι.Χ. οχηµάτων, που κάνουν αποδεκτούς τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαµεσολάβησης και των παραπάνω όρων, επιτρέπεται η καταχώριση οποιουδήποτε τύπου σύµβασης µεταξύ των παραπάνω προσώπων και του φορέα διαµεσολάβησης. Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται ανά Ε.Ι.Χ. όχηµα.

 

 

6.α) Αν δεν αντικατασταθεί εµπρόθεσµα ο αντίκλητοςπου αποβίωσε, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, επιβάλλεται στο φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης πρόστιµο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. Αν δεν αντικατασταθεί εµπρόθεσµα ο υπεύθυνος ά-σκησης δραστηριότητας που αποβίωσε, σύµφωνα µε τηνπαράγραφο 2, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας και εφαρµόζεται η παράγραφος 7 µέχρι τον ορισµό νέου υπεύθυνου άσκησης δραστηριότητας.

 

β) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της εταιρείας ή του υποκαταστήµατος στη χώρα, φυσικού ή νοµικού προσώπου από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαλείται η άδεια της παραγράφου 2 και εφαρµόζεται η πα-ράγραφος 7.

 

 

γ) Για τη µη καταχώριση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ.οχήµατος ή της άδειας οδήγησης οδηγού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλεται την πρώτη φορά πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τη δεύτερη φορά πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,την τρίτη φορά ανάκληση της άδειας για δύο (2) µήνες και την τέταρτη φορά ανάκληση της άδειας για δύο (2)χρόνια.

 

Για τις λοιπές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και των διατάξεων που καθορίζουν το πλαίσιο διαµόρφωσης της τιµής της υπηρεσίας της µεταφοράς, διατυπώνεται την πρώτη φορά σύσταση στο φορέα διαµεσολάβησης, τη δεύτερη φορά επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, την τρίτη φορά πρόστιµο είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, την τέταρτη φορά πρόστιµο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και την πέµπτη φορά ανάκληση της άδειας της παραγράφου 2 και εφαρµόζεται η παράγραφος 7, καθώς και απαγορεύεται για διάστηµα δύο (2) ετών να ιδρύσει και λειτουργήσει άλλον φορέα διαµεσολάβησης.

 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.

 

δ) Στον οδηγό του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου που συµβάλλεται µε φορέα διαµεσολάβησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και στερείται ειδικής άδειας οδήγησης επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως δύο (2)
χρόνια.

 

 

ε) Στον εκµισθωτή του Ε.Ι.Χ. οχήµατος, που εκτελείπαρανόµως έργο σε συνεργασία µε φορέα διαµεσολάβησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σεπέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά όχηµα. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.

 

 

στ) Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαµεσολάβησης χωρίς την άδεια της παραγράφου 2, παρότι όφειλε να αδειοδοτηθεί, επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα χιλιάδων(50.000) ευρώ, εφαρµόζεται η παράγραφος 7 και απαγο-
ρεύεται για διάστηµα δύο (2) ετών να ιδρύσει και λειτουργήσει άλλον φορέα διαµεσολάβησης. Σε περίπτωσηνοµικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.

 

 

Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νοµοθεσία, παραχρήµα στο δηµόσιο ταµείο σε ειδικό κωδικό για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστηµάτων.

 

 

Τα παραπάνω πρόστιµα και κυρώσεις επιβάλλονται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια µετά από ακρόαση του εµπλεκόµενου προσώπου.

 

 

7. Σε περίπτωση λειτουργίας του φορέα άνευ αδείας, η αρµόδια υπηρεσία κοινοποιεί τη σχετική απόφαση επιβολής προστίµου ή άλλης κύρωσης προς την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος, για τη διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρµογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα µέσα.

 

 

8. Τα οχήµατα, µε τα οποία παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες κατόπιν διαµεσολάβησης φορέα, που έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε την παράγραφο 2, φέρουν διακριτικό γνώρισµα σε εµφανές σηµείο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Ε.Ι.Χ. οχήµατος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το διακριτικό γνώρισµα του προηγούµενου εδαφίου.

 

 

9. Εφόσον η εκτέλεση του αντικειµένου της µίσθωσης διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας τα έσοδααπό την άσκηση της δραστηριότητας διαµεσολάβησης φορολογούνται µε βάση την κείµενη φορολογική νοµο-θεσία. Οι φορείς διαµεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους εκµισθωτές Ε.Ι.Χ. οχηµάτων µε οδηγόή/και τους οδηγούς ή/και τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων.

 

 

10. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείτα ιηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο τηρούνται, επιπλέοντων αναφερόµενων στην παράγραφο 5, και τα παρακάτωστοιχεία:

 

α) Οι φορείς διαµεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβειτην άδεια της παραγράφου 2 και οι αντίκλητοί τους στις περιπτώσεις που απαιτείται.

 

 

β) Οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαµεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής του προστίµου και των λοιπών κυρώσεων.

 

 

11. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων, ο οποίος διενεργείται σύµφωνα και µε τις οικείες διατάξεις τουν. 4512/2018 (Α΄ 5), είναι επιπλέον των οριζοµένων µε βάση την υφιστάµενη κατά την ψήφιση του παρόντος νοµοθεσία και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.

 

Τα αρµόδια όργανα ελέγχου επιτρέπεται να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων των φορέων διαµεσολάβησης αναφορικά µε τα εκτελούµενα δροµολόγια µε τήρηση της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

 

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικάµε την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος, την ίδρυση και λει-
τουργία του Μητρώου της παραγράφου 10, καθώς και τούψος των ποινών της παραγράφου 6 του παρόντος.

 

Μετην παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου της παραγράφου 10, από την οποία τίθεται σε ισχύ και η παράγραφος 5.

 

 

13. Οι άδειες του παρόντος είναι αµεταβίβαστες.

 

 

Άρθρο 14 – Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 

 

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως εξής:«α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων ή πολυµορφικά (ενός όγκου), µε µετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυµορφικά (ενός όγκου)ΤΑΞΙ εφόσον µπορούν να µεταφέρουν αναπηρικό αµαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήµατα ράµπα και υποχρεωτικά ιµάντες στήριξης και ασφάλειας του αµαξιδίου,καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό µέσο διευκολύνει τηνπρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο όχηµα ταξί και επιτρέπεται να διενεργούν µεταφορά ατόµων µε αναπηρία.»

 

 

2. α. Στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 ηφράση «Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου» αντικαθίσταται από τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του αρµόδιουΠεριφερειακού Συµβουλίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προηγούµενες µεταβολές των εδρών επιτρέπεται να».

 

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 4070/2012 µετά τηφράση «σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες αυτής» προστίθεται η φράση «ή εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας».

 

 

3. Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-θρου 85 του ν. 4070/2012 προστίθεται η φράση «Στις διανυκτερεύσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται όσες οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, όπως εισροές µεταναστών,σεισµοί κ.λπ..»

 

 

4. Στην παρ. 2α του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 ο αριθµός «250» αντικαθίσταται από τον αριθµό «335» και η φράση «δύναται να χορηγείται µία άδεια Επιβατηγού Αυτοκινήτου Δηµοσίας Χρήσης» από τη φράση «επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών ΑυτοκινήτωνΔηµοσίας Χρήσης».

 

 

5. Αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών µε αναδροµική ισχύ δύο (2) ετών.

 

 

 

6. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:«δ. Να έχουν ενιαίο χρωµατισµό σε ολόκληρη την επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.».

 

 

7. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν.4070/2012 µετά τη φράση «µε το Δηµόσιο ή µεΝ.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση «ή µε Ν.Π.Ι.Δ.».8. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

«2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανάδύο (2) χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούµενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση προηγούµενηςέκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.»

 

 

Άρθρο 15

 

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ.243/1987 (Α΄ 104) και του π.δ. 244/1987 (Α΄ 104) τροποποιείται ως εξής:«στ) Να είναι τουλάχιστον είκοσι (20) ετών µε διετή εµπειρία.»

 

 

 

Άρθρο 16

 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιβάλλεταιη στάση Ε.Δ.Χ. – Ταξί, για την επιβίβαση ή αποβίβαση ατόµων µε εµφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα.

 

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται στονοδηγό του οχήµατος πρόστιµο ποσού δύο χιλιάδων(2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών (3)ετών ανακαλείται η επαγγελµατική ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού του οχήµατος για έξι (6) µήνες.

 

 

2. Αν φορέας διαµεσολάβησης ή Ε.Δ.Χ. όχηµα συνδεόµενο µε αυτόν αρνηθούν την κατάρτιση σύµβασης µε άτοµο µε εµφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη και απαγορεύεται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ίδρυσαν το φορέα διαµεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαµεσολάβησης είτε αµέσως είτε δια συγγενών µέχρι β΄ βαθµού είτε δια νοµικών προσώπων, στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν τη διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα µέλη διοίκησης του νοµικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαί-ου της εταιρείας.

 

 

Άρθρο 17

 

Στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσώντων περιφερειακών ενοτήτων οι Δήµοι υποχρεούνται νακαθορίσουν θέσεις στάσης/στάθµευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. – Ταξί εντός δεκαοκτώ (18)µηνών. Ως αρµόδιοι φορείς για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζονται ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ αντίστοιχα, µετά από γνώµη των αρµόδιων Δήµων.

 

 

Η παραπάνω προθεσµίαγια την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζεται σε δύο (2)χρόνια.Η µέγιστη απόσταση των καθοριζόµενων, µε βάση ταπαραπάνω εδάφια, θέσεων στάσης/στάθµευσης (πιάτσες) ορίζεται σε 2,5 χλµ. και των θέσεων αποεπιβίβασης σε 150 µέτρα.

 

 

Σε περίπτωση τεχνικών κωλυµάτων επιτρέπεται, µετά από τεκµηριωµένη µε βάση µελέτη εισήγηση του Δήµου ή του αρµόδιου φορέα και έγκρισητης αρµόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οδικών Υποδοµών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, να υπάρξει απόκλιση αναφορικά µε τη µέγιστη απόσταση των θέσεων.

 

 

Αν δεν καθοριστούν οι ως άνω θέσεις, επιβάλλεται για κάθε έτος που παρέρχεται άπρακτο, από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, πρόστιµο ποσού 100.000 ευρώ στους παραπάνω φορείς, στην περίπτωση δήµων µε πληθυσµό έως 20.000 άτοµα 200.000 ευρώ, στην περίπτωση δήµων µε πληθυσµό από 20.001 έως 100.000 άτοµα και 400.000 ευρώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες γιατην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και για τη διαδικασία επιβολής του παραπάνω προστίµου.

 

 

 

Άρθρο 18 – Μητρώο

 

Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό Μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία τωνΕ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό και των οδηγών τους, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαµεσολάβησης, οι οποίες ασκούν ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, σύµφωναµε τα άρθρα 12 και 13, των σχετικών συµβάσεων και τωνστοιχείων κυκλοφορίας ενός εκάστου των συµβεβληµένων οχηµάτων µε τους ως άνω φορείς ηλεκτρονικής διαµεσολάβησης.

 

Το παραπάνω Ψηφιακό Μητρώο είναι διασυνδεδεµένο µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 86 και 96του ν. 4070/2012 Μητρώα και αντλεί αυτόµατα κάθε δεδοµένο, που εισάγεται σε αυτά.

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι καιοι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψηφιακού Μητρώου.

 

 

 

Άρθρο 19

 

 

1. Σε περίπτωση µεταβίβασης ολόκληρου ή ιδανικού µεριδίου Επιβατικού Δηµόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήµατος εκδίδεται από την αρµόδια αρχή νέα άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. για το όχηµα αυτό, στην οποία απεικονίζεται η νέα κατάσταση κυριότητας του οχήµατος. Για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, εκτός των ήδη προβλεπόµενων όρων και προϋποθέσεων από το ν.δ.1146/1972 (Α΄ 64), το β.δ. 109/1973 (Α΄ 33) και το άρθρο102 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), προσκοµίζεται απαραίτητα δήλωση του πωλητή του οχήµατος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, στην οποία αναφέρεται ρητώς το συνολικό τίµηµα µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα και ότι το συνολικό αυτό τίµηµα έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.

 

 

2. Σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί µέρος του συνολικού τιµήµατος µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα, τίθεται παρακράτηση κυριότητας στην κατάλληλη θέση στο βιβλιάριο µεταβολών καικυριότητας και κατοχής του οχήµατος και εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος µε παρακράτηση κυριότητας.

 

 

Η παρακράτηση κυριότητας αίρεται µε την προσκόµιση στην αρµόδια αρχή δήλωσης του πωλητή του οχήµατος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι το συνολικό τίµηµα µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ.όχηµα, έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.

 

 

3. Με µονοµερή δήλωση του πωλητή του οχήµατος καιτου δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα, ότι ο αγοραστής παραβίασε την κατατεθειµένη σύµβαση µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυ-
τού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα, η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας θέτει προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών προς τον αγοραστή, ηοποία του κοινοποιείται µε απόδειξη, για να προσκοµίσει απόδειξη ή δήλωση πλήρους εξόφλησης του συνολικού τιµήµατος που προβλέπεται στη σύµβαση µεταβίβασηςτου οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ωςΕ.Δ.Χ. όχηµα, µε βέβαιη χρονολογία και γνησιότητα υπογραφής του πωλητή του οχήµατος.

 

 

Εφόσον δεν προσκοµισθεί η παραπάνω απόδειξη ή δήλωση από τον αγοραστή, η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας προβαίνει στη µεταβίβαση του οχήµατος µετά του δικαιώµατος χρήσης αυτού ωςΕ.Δ.Χ. όχηµα και εκδίδει άδεια κυκλοφορίας αυτού στο όνοµα του πωλητή, καθόσον µετά την άπρακτη παρέλευση της τεθείσας προθεσµίας έχει χαθεί κάθε δικαίωµατου αγοραστή επί του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα. Η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ενηµερώνει εγγράφως την οικεία Δ.Ο.Υ. του αγοραστή και του πωλητή για την ανωτέρω διοικητική πράξη µεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήµατος.

 

 

4. Επιτρέπεται ο αποχαρακτηρισµός Ε.Δ.Χ. οχήµατος,στην άδεια κυκλοφορίας του οποίου έχει τεθεί παρακράτηση κυριότητας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και η θέση σε κυκλο-φορία νέου οχήµατος σε αντικατάσταση αυτού, µόνον εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια αρχή δήλωση του πωλητή του οχήµατος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι συναινεί ρητά στην πραγµατοποί-ηση της ως άνω διαδικασίας αποχαρακτηρισµού του Ε.Δ.Χ. οχήµατος.

 

Στην περίπτωση αυτή τίθεται παρακράτηση κυριότητας και για το νέο όχηµα στην κατάλληλη θέση στο βιβλιάριο µεταβολών και κυριότητας και κατο-χής του οχήµατος και εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίαςτου νέου οχήµατος µε παρακράτηση κυριότητας. Η παρακράτηση κυριότητας αίρεται µε την προσκόµιση στην αρµόδια αρχή δήλωσης του πωλητή του οχήµατος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι το συνολικό τίµηµα µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα, έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.

 

 

Άρθρο 20

 

 

1. Η σύµβαση ενοικίασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτουτου ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό, και για οποιοδήποτε Ε.Ι.Χ. µε οδηγό, περιλαµβάνει µε ποινή ακυρότητας τα στοιχεία του εκµισθωτή, του µισθωτή, του οδηγού, της ηµεροµηνίας και της ώρας κατάρτισής της, της ηµεροµηνίας και της ώρας έναρξης και λήξης της, του τιµήµατος της µίσθωσης.

 

 

Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό µητρώο συµβάσεων, στο οποίο καταχωρούνται, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, πριν την έναρξή τους, µε ευθύνη των εκµισθωτών ή σε περίπτωση διαµεσολάβησης και των φορέων διαµεσολάβησης, όλα τα στοιχεία των παραπάνω συµβάσεων.

 

 

Στο παραπάνω µητρώο έχουν πρόσβαση οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων, που προβλέπονται µε τις διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων, επιβάλλεται στον εκµισθωτή απαγόρευση κατάρτισης σύµβασης εκµίσθωσης µε οδηγό Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου (Ε.Ι.Χ.) για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών και σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Για την επιβολή της κύρωσης ενηµερώνεται αµέσως το παραπάνω Μητρώο.

 

 

 

2. Σε περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο της σύµβασης προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας της υποβάλλεται, µε ευθύνη του εκµισθωτή, εντός 30 λεπτών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποδεδειγµένης αδυναµίας προς τούτο και για όσο αυτή διαρκεί, ηλεκτρονική γνωστοποίησή της στην αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών και απαγορεύεται η σύναψη νέας σύµβασης για το χρονικό διάστηµα, που αποµένει µέχρι τη συµπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύµβασης.

 

 

Σε περίπτωση λύσεως σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών δύο (2) ή περισσότερων συµβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειάς τους, ελέγχονται όλες οι συµβάσεις της παραγράφου 1, λαµβανοµένου υπόψη και κάθε άλλου στοιχείου και δεδοµένου, όπως τα στοιχεία της εταιρείας, για να διαπιστωθεί αν οι συµβάσεις λύθηκαν µε σκοπό την παροχή µεταφορικού έργου ή την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19 και όχι στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριότητας της εκµίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχηµάτων µε οδηγό.

 

 

Σε περίπτωση παράβασης των προηγούµενων εδαφίων επιβάλλονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών ή άλλο οριζόµενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών τα εξής πρόστιµα στα υπεύθυνα πρόσωπα:

 

α) Στον εκµισθωτή τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 

 

β) Στον οδηγό του οχήµατος, εφόσον υποχρεούται µε βάση τη σύµβασή του µε τον εκµισθωτή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω παραγράφων, χίλια(1.000) ευρώ.

 

 

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιµα διπλασιασµένα. Αν η σύµβαση καταρτίστηκε µε την οποιασδήποτε µορφής διαµεσολάβηση τρίτου προσώπου επιβάλλεται και σε αυτό πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, εφόσον συνετέλεσε στη διάπραξη της παράβασης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιµο τριάντα χιλιάδων(30.000) ευρώ. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων είναι επιπλέον των οριζοµένων µε βάση την υφιστάµενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νοµοθεσία και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.

 

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, ανταλλαγή πληροφοριών και διασύνδεση µε το Μητρώο του Υπουργείου Τουρισµού και µε άλλα Μητρώα του ανωτέρω ψηφιακού Μητρώου, για τη διαδικασία καιτον έλεγχο της καταχώρισης των παραπάνω συµβάσεων, για τη διαδικασία επιβολής των ποινών των παραπάνω εδαφίων, για τη διαδικασία και τους όρους γνωστοποίησης της λύσης των παραπάνω συµβάσεων, καθώςκαι κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

 

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων των παραπάνω παραγράφων, καθώς και τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας της επιτρο-πής του επόµενου εδαφίου. Κατά των πράξεων επιβολήςτων παραπάνω κυρώσεων επιτρέπεται, εντός τριάντα(30) ηµερών από την κοινοποίησή τους, η άσκηση προσφυγής ενώπιων τριµελούς επιτροπής εξέτασης προ-σφυγών, η οποία συγκροτείταιµε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.

 

 

4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος που προϋποθέτουν τη δηµιουργία του ψηφιακού Μητρώου της παραγράφου 1, αρχίζει ένα (1) µήνα µετά τη δηµιουργία του.2

 

 

 

Άρθρο 21

 

Ως σηµείο έναρξης της µίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήµατος µε οδηγό ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστηµα ή νοµίµως δηλωµένος χώρος στάθµευσης της επιχείρησης που εκµισθώνει το όχηµα. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου2 του παραπάνω άρθρου.

 

 

 

Άρθρο 22

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ 142) α-ντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο οδηγός κάθε Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης(Ε.Ι.Χ.) οχήµατος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές µεταφορές µε κόµιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο  φορέα ή πρόσωπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποκλοπής µεταφορικού έργου άλλης επαγγελµατικής κατηγορίας επιβάλλεται πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.».

 

 

ΠΗΓΗ